No Widgets found in the Sidebar
บอร์ดคุรุสภา

‘บอร์ดคุรุสภา’ ผุด 7 โมดูล หลักสูตรอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ใช้แทน ป.บัณฑิต

‘บอร์ดคุรุสภา’ ผุด 7 โมดูล หลักสูตรอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ใช้แทน ป.บัณฑิต เน้นยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการดำเนินงานนี้ มีเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ แต่ไม่ได้เรียนจบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถเป็นครู และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา ทางคุรุสภาได้ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต ไปแล้ว ดังนั้นครุสภาได้ไปจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้จัดทำกรอบแนวคิดและมาตรฐานหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จำนวน 7 โมดูล (Module) ดังนี้ 1.การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 3.เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

บอร์ดคุรุสภา

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า 4.การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 5.การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6.การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และ 7.จิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยสถาบันคุรุพัฒนาได้นำกรอบแนวนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการ ดังนี้ เป็นหลักสูตรอบรมฐานสมรรถนะ เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานความรู้ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 โโยระยะเวลาอบรมแต่ละมาตรฐานความรู้ 7 โมดูล ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง รวมแล้ว 420 ชั่วโมง

“หลักสูตรนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับครูที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย ซึ่งทำให้โรงเรียนเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาอื่นๆที่ต้องการผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะในสาขานั้นๆ สามารถสอนให้ความรู้นักเรียนต่อไปได้” น.ส.ตรีนุช กล่าว

อ่านข่าวการศึกษาที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : นายกฯจี้ “พาน้องกลับมาเรียน”

By admin